M̄-chiâⁿ piau-tê

Só͘ iau-kiû ê ia̍h-bīn tê-bo̍k hâm liáu bô chiàⁿ-khak ê 1 lia̍t UTF-8 ê jī.

Tò-tńg khì Thâu-ia̍h

Kang-gia��p Ki-su��t Gi��n-ki��-����� other languages: