Mednarodni sistem enot

(Preusmerjeno s strani Enote SI)

Mednarodni sistem enot (SI, skrajšano iz francoskega Système international (d'unités)) je sodobna oblika metričnega sistema in je najbolj razširjen sistem za merjenje. Gre za skladen sistem merskih enot, ki temelji na sedmih osnovnih enotah - amper, kelvin, sekunda, meter, kilogram, kandela, mol - in na dvajsetih predponah za imena enot in simbole enot, ki se lahko uporabijo, kadar gre za večkratnike in dele enot. Sistem določa tudi imena za 22 izpeljanih enot, kot na primer lumen in watt, za druge pogoste fizične količine.

Osnovne enote SI
Simbol Ime Količina
A amper električni tok
K kelvin temperatura
s sekunda čas
m meter dolžina
kg kilogram masa
cd kandela jakost svetlobe
mol mol količina snovi

Osnovne enote so izpeljane iz invariantnih naravnih konstant, kot sta hitrost svetlobe v vakuumu in trojna točka vode, ki jih lahko opazujemo in merimo z veliko natančnostjo, in iz enega fizičnega artefakta. Artefakt je leta 1889 certificiran mednarodni prototip kilograma v obliki valja iz platine-iridija, ki ima nominalno enako maso kot en liter vode pri temperaturi tališča. Stabilnost tega prototipa je bila predmet velikih skrbi, tako da so se udeležene države odločile za revizijo na osnovi naravnih konstant, ki naj bi se začela veljati 20. maja 2019.[1][2][3][4]

Izpeljane enote se lahko opredelijo v smislu osnovnih enot ali drugih izpeljanih enot. Sprejete so z namenom, olajšati merjenje različnih količin. SI naj bi bil sistem, ki se s časom razvija; nove enote in predpone se ustvarjajo ter definicije enot spreminjajo z mednarodnim sporazumom, saj tehnologija merjenja napreduje in natančnost meritev se izboljšuje. Najnovejša pridobljena enota, katal, je bila sprejeta leta 1999.

Zanesljivost sistema SI ni odvisna samo od natančnega merjenja standardov za osnovne enote v smislu različnih fizikalnih konstant narave, ampak tudi od natančne opredelitve teh konstant. Množica temeljnih konstant se s časom spreminja, saj znanost odkriva bolj stabilne konstante ali pa je obstoječe mogoče natančneje izmeriti. Meter je na primer leta 1983 bil definiran kot razdalja, ki jo svetloba v vakuumu prepotuje v danem delu sekunde, tako da je vrednost svetlobne hitrosti z vidika definiranih enot ekzaktna.

Razlog za razvoj SI je bila raznolikost enot, ki so nastale v okviru sistemov na osnovi centimeter-gram-sekunda (CGS) sistemov (zlasti neskladnost med sistematiko elektrostatičnih enot in elektromagnetnih enot), in neusklajenost med različnimi področji njih uporabe. Generalna konferenca o utežeh in merah (francosko: Conférence générale des poids et mesures - CGPM), ki je bila ustanovljena s Konvencijo o metrih iz leta 1875, je združila številne mednarodne organizacije, z namenom opredeliti definicije in standarde novega sistema ter standardizirati pravila za pisavo in predstavo meritev. Sistem je bil postal veljaven leta 1960 kot rezultat pobude, ki se je začela leta 1948. Temelji na sistemu enot meter-kilogram-sekunda (MKS) in ne na katerikoli varianti CGS. SI so odtlej sprejele vse države z izjemo Združenih držav Amerike, Liberije in Mjanmara.[5]

Enote in predpone (C = A⋅s) in definicije za enoto časa, to je sekundo.kelvintermodinamična temperatura
 • Prej (1743): centigradna lestvica se definira z dvema točkama, to je 0 °C za temperaturo tališča vode in 100 °C za vrelišče.
 • Začasno (1954): Trojna točka (0.01 °C) je definirana kot ekzaktno 273,16 K.[n 3]
 • Prehodno (1967): 1/273,16 of the termodinamske temperature trojne točke vode
 • Sedaj (2019): Za kelvin se pričakuje, da bo definiran na osnovi ekzaktne numerične vrednosti za Boltzmannovo konstanto k kot 1,380649×10−23 J⋅K−1, (J = kg⋅m2⋅s−2), ob hkratni uporabi definicije za kilogram, meter in sekundo.
molmolNkoličina snovi
 • Prej (1900):Stehiometrična količina, ekvivalentna masiAvogadrove konstante molekul snovi v gramih.ICAW
 • Sedaj (1967): Količina snovi v sistemu, ki vsebuje enako količino osnovniih entitet [n 4], kot jih ima 0,012 kilograma ogljika-12.
 • V bodoče (2019): Količina snovi natančno 6,02214076×1023 osnovnih entitet. To število je fiksna numerična vrednost za Avogadrovo konstanto, NA, če je izražena v enoti mol−1 (Avogadrovo število).
kandelacdJsvetilnost
 • Prej (1946): Vrednost nove kandele je definirana tako, da celotna svetilnost svetila pri temperaturi strjevanja platine znaša 60 novih kandel na kvadratni centimeter.
 • Sedaj (1979): Svetilnost v dani smeri za vir, ki oddaja monokromatično sevanje frekvence 5,4×1014 Hz z jakostjo intenziteto sevanja v dani smeri 1/683 watta na steradian].
Opomba: obe definiciji, stara in nova, sta približno enaki svetilnosti sveče iz kitovega loja s konca 19. stoletja.
Opombe
 1. Začasne definicije se navajajo samo v primeru signifikantne razlike v definiciji.
 2. Kljub predponi "kilo-", je kilogram osnovna enota za maso. Kilogram, in ne gram, je koherentna enota in se uporablja v definiciji izpeljanih enot. Predpone pa se kljub temu določajo, kot da je osnova enota mase gram.
 3. 1954 se je enota termodinamske temparture imenovala "stopinja Kelvina" (simbol °K; "Kelvin" z veliko začetnico "K"). Enoto so 1967 preimenovali v "kelvin" (simbol "K"; "kelvin" z malo začetnico "k").
 4. Kadar se uporablja mol, je treba določiti, kaj so osnovne entitete, lahko so atomi, [[molekule]). ], ioni, elektroni, kaki drugi delci ali določene skupine takih delcev.

Avtorji definicij za razne osnovne enote pod Prej v tabeli zgoraj so:

Za vse druge definicije so osnova odločitve CGPM ali CIPM in so dokumentirane v Brošuri SI.

Zgodnji metrični sistemi so definirali enoto teže kot osnovno enoto, SI pa opredeljuje analogno enoto mase. V vsakodnevni uporabi sta te večinoma medsebojno zamenljivi, vendar je v znanstvenih okvirih razlika pomembna. Masa, strogo inercialna masa, predstavlja količino snovi. Pospešek telesa se nanaša na uporabljeno silo preko Newtonovega zakona, F = m × a: sila je enaka masi krat pospešek. Sila 1 N (newton) bo maso 1 kg pospešila s pospeškom 1 m/s2. To velja vedno, tako za maso v vesolju kot za maso v težnostnem polju, npr. na zemeljski površini. Teža je sila, ki deluje na telo zaradi težnosti, zato je teža mase odvisna od moči gravitacijskega polja. Teža 1 kg mase na zemeljski površini je m×g ; masa krat pospešek zaradi težnosti, kar znaša 9,81 Newtonov  na površini Zemlje in približno 3,5 Newtonov na Marsu. Ker je pospešek zaradi gravitacije lokalen in je odvisen od lokacije in nadmorske višine, teža za natančne meritve lastnosti snovi in kot osnovna enota ni primerna.

Izpeljane enote Predpone, sprejete pred 1960, so se že uporabljale pred SI. 1873 je leto, ko se je uvedel CGS sistem.

Veliko znanstvenih, tehničnih in komercialnih literatur še vedno uporablja številne enote, ki jih SI ne vsebuje. Nekatere enote so globoko prepletene z zgodovino in kulturo, njihove SI alternative jih niso v celoti izrinile iz vsakodnevne uporabe. CIPM je priznala in pristala na te tradicije; sestavila je seznam enot, ki niso vključene v SI, ki pa so sprejete za uporabo s SI razvrščene v naslednje skupine:[6]:123–129 [15]:7–11 [Opombe 4]

Liter je razvrščen kot enota, ki ni v SI, vendar ga je SI dovolil za uporabo. Liter se razlikuje od m3, koherentne enote SI za faktor 0,001 in zato ni s SI skladna merska enota.
 • Enote brez SI, ki so sprejete za uporabo s SI (tabela 6):
  Določene enote za čas, kot in stare enote brez SI imajo dolgo zgodovino dosledne uporabe. Večina družb je uporabila sončni dan in njegove ne-decimalne pododdelke kot osnovo časa, ki so za razliko od čevlja ali funta bile enake ne glede na to, kje so bile merjene. Radian, ki je 1/ revolucije, ima matematične prednosti, vendar je za navigacijo okoren in, kot je pri času, so enote, ki se uporabljajo za navigacijo, v veliki meri skladni po vsem svetu. Tono, liter in hektar je CGPM sprejel leta 1879 in jih obdržal kot enote, ki se lahko uporabljajo skupaj z enotami SI, saj imajo enolične simbole. Katalogizirane enote so minuta, ura, dan, stopnja loka, minuta loka, sekunda, hektar, liter, tona, astronomska enota. Nekatere od enot v tabeli 7 in 8 so prav tako sprejete za uporabo s SI.
 • Ne-SI enote, katerih vrednosti v enotah SI je treba pridobiti eksperimentalno (tabela 7):
  Fiziki pogosto uporabljajo merske enote, ki temeljijo na naravnih pojavih, zlasti kadar so količine, povezane s temi pojavi, veliko večje ali manjše od enakovredne enote SI. Najpogostejše so katalogizirane v SI brošuri, skupaj s konsistentnimi simboli in sprejetimi vrednostmi, vendar z opozorilom, da je treba njihove vrednosti meriti v enotah SI.
  elektronvolt (simbol eV) in daltonska/enotna atomska masna enota (Da ali u)
Sfigmomanometer - tradicionalna naprava za merjenje krvnega tlaka z uporabo živega srebra v manometru. Pritiski so zabeleženi v " milimetrih živega srebra " - enoti, ki ni SI
 • Druge enote, ki niso v SI (tabela 8):
  Številne enote, ki niso bile formalno odobrene s strani CGPM, se še vedno uporabljajo po vsem svetu na številnih področjih, vključno z zdravstvenim varstvom in navigacijo. Tako kot pri merskih enotah v tabelah 6 in 7 jih je CIPM katalogiziral v brošuri SI, da bi zagotovili dosledno uporabo, vendar s priporočilom, da jih morajo avtorji, ki jih uporabljajo, opredeliti povsod, kjer se uporabljajo.
  bar, milimeter živega srebra, Angström, navtična milja, barn, vozel, neper, bel in decibel
  V interesu standardizacije zdravstvenih enot, ki se uporabljajo v jedrski industriji, je 12. CGPM (1964) sprejel nadaljnjo uporabo curie (simbol Ci) kot ne-standardno enoto aktivnosti za radionuklide;[6]:152 Izvedene enote SI bekerel, sievert in gray so bile sprejete v poznejših letih. Podobno je bil za merjenje krvnega tlaka obdržan milimeter živega srebra (simbol mmHg).[6]:127
 • S CGS in CGS-Gaussovim sistemom povezane enote, ki niso v SI (Tabela 9):
  SI priročnik tudi katalogizira številne opuščene merske enote, ki se uporabljajo na določenih področjih, kot sta geodezija in geofizika, ali ki jih je najti v literaturi, zlasti v klasični in relativistični elektrodinamiki, kjer imajo določene prednosti. Enote, ki so katalogizirane, so:
  erg, dina, poise, stokes, stilb, phot, gal, maxwell, gauss, in Oersted .

Skupni pojmi metričnih enot

Tajska

 • Nemčija

 • Nemčija

 • Belgija

 • Združeno kraljestvo

 • Danska

 • Francija

 • Indija

 • Imenovalec "ura" (h) se pogosto prevaja v jezik države:

  Države z zgodovinskimi povezavami z Združenimi državami pogosto mešajo mednarodni "km/h" z ameriškim "MPH"

  Mednarodni sistem količin

  William Thomson (Lord Kelvin) in James Clerk Maxwell sta igrala pomembno vlogo pri razvoju principa koherence in pri imenovanju posameznih enot.[41][42][43][44][45]

  Kasneje, med postopkom odobritve metričnega sistema, sta latinski gram in kilogram zamenjala z nekdanji državni imeni gravet (1/1000 grave) in grave. Junija 1799 so na podlagi meritev poldnevnika v francoskem državnem arhivu deponirali standarda mètre des Archives in kilogram des Archives. Kasneje istega leta je bil metrični sistem v Franciji sprejet z zakonom.[46][47] Francoski sistem je bil zaradi svoje nepriljubljenosti kratkotrajen. Napoleon ga je posmehoval in leta 1812 uvedel nadomestni sistem, mesures usuelles ali "običajne ukrepe", ki je obnovil veliko starih enot, vendar na novo opredeliti v smislu metrični sistem.

  V prvi polovici 19. stoletja izbira najprimernejših mnogokratnikov osnovnih enot ni bila enotna. Mnogokratnik miriameter (10000 m) se je uporabljal v Franciji in delih Nemčije, za maso pa se je uporabljal kilogram (1000 gramov) in ne miriagram.[35]

  Leta 1832 je nemški matematik Carl Friedrich Gauss, ki mu je pomagal Wilhelm Weber, implicitno določil sekundo kot osnovno enoto, ko je za magnetno polje zemlje uporabil enoto na osnovi milimetrov, gramov in sekund.[41] Pred tem je bila moč zemeljskega magnetnega polja opisana le relativno. Tehnika, ki jo je uporabil Gauss, je bila uravnovesiti navor na suspendiranem magnetu z znano maso, ki ga povzroča magnetno polje zemlje, z vrtilnim navorom, kot posledico vpliva težnosti na enakovreden sistem. Izračunani rezultati so mu omogočili, da za magnetno polje določi dimenzije, ki temeljijo na masi, dolžini in času.[Opombe 9][48]

  Kandela kot enota osvetljenosti je bila prvotno določena leta 1860 v angleškem pravosodju kot svetlost čiste sveče iz kitove masti, ki tehta 1/6 funta (76 gramov) in gori z navedeno hitrostjo. Francoski svetlobni standard je tedaj temeljil na svetlosti oljne svetilke Carcel. Enota je bila opredeljena kot svetlost svetilke, ki z določeno hitrostjo porablja čisto olje iz oljne repice. Deset standardnih sveč naj bi bilo približno enako eni svetilki Carcel.

  Konvencija o metru Iz zgodovinskih razlogov se kilogram namesto grama obravnava kot koherentna enota, kar pomeni izjemo za to karakterizacijo.
 • Ohmov zakon: 1 Ω = 1 V/A iz enačbe E=IxR, kjer je E je elektromagnetna sila ali napetost (enota: volt), I je tok (enota: amper), in R je upornost (enota: ohm).
 • Gre za mednarodni prototipni Kilogram (IPK), malo poetični imenovan Le Grand K.
 • Ta skupina izvira iz revizije 8. izdaje brošure SI (2006).
 • Medtem ko je sekundo mogoče hitro določiti iz časa, potrebnega za rotacijo zemlje, je meter, kot je bil prvotno določen glede na velikost in obliko Zemlje, manj sprejemljiv; je pa obseg Zemlje zelo blizu 40.000 km je lahko koristna pomoč za spomin.
 • 6,0 6,1 Ta pravila so skupna tako Brošuri SI kot brošuri NIST, razen če ni posebej navedeno.
 • Na primer, Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo Združenih držav (NIST) je izdelal različico dokumenta CGPM (NIST SP 330), ki pojasnjuje lokalno tolmačenje za publikacije v angleškem jeziku, ki uporabljajo ameriško angleščino.
 • Ta izraz je prevod uradnega [francoskega] besedila brošure SI.
 • Jakost polja na površini zemlje je bila določena kot 1 G (gauss) (= 1 cm−1/2⋅g1/2⋅s−1).
 • Osma izdaja brošure SI (2008) ugotavlja, da [v času objave] izraz " mise en pratique " ni bil v celoti opredeljen.
 • Argentina, Avstro-Ogrska, Belgija, Brazilija, Danska, Francija, Nemško cesarstvo, Italija, Peru, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska in Norveška, Švica, Otomansko cesarstvo, Združene države in Venezuela.
 • Besedilo v "Des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux" (angleško the periodic comparisons of national standards with the international prototypes) in article 6.3 of the Metre Convention distinguishes between the words "standard" (OED: "The legal magnitude of a unit of measure or weight") and "prototype" (OED: "an original on which something is modelled").
 • Pferdestärke (PS), nemško konjska moč, je moč, ki je potrebna, da se proti vplivu težnosti dviga 75 kg s hitrostjo enega metra na sekundo. (1 PS = 0.985 HP).
 • Ta vrednost ni zanesljiva, ker se od točke do točke na zemlji spreminja.
 • Sklici Cho, Adrian (2017). »Plot to redefine the kilogram nears climax«. Science. Zv. 356, št. 6339. str. 670–671. doi:10.1126/science.356.6339.670. PMID 28522473.
 • Milton, Martin (14. november 2016). »Highlights in the work of the BIPM in 2016« (PDF). str. 10. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 1. septembra 2017. Pridobljeno 1. februarja 2019.
 • Sklep CIPM / 105-13 (oktober 2016)
 • Materese, Robin (16. november 2018). »Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants«. NIST (v angleščini). Pridobljeno 16. novembra 2018.
 • »The World Factbook Appendix G«. CIA. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 6. aprila 2011. Pridobljeno 26. oktobra 2017.
 • 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 Mednarodni urad za uteži in mere (2006), Mednarodni sistem enot (SI) (PDF) (8th izd.), ISBN 92-822-2213-6, arhivirano (PDF) iz spletišča dne 14. avgusta 2017
 • 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Taylor, Barry N.; Thompson, Ambler (2008). Mednarodni sistem enot (SI) (Posebna publikacija 330) (PDF). Gaithersburg, MD: Narodni urad za standarde in tehnologijo. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 20. novembra 2017. Pridobljeno 4. avgusta 2017.
 • Količine, enote in simboli v fizikalni kemiji, IUPAC
 • Page, ur. (20. maj 1975). The International Bureau of Weights and Measures 1875–1975: NBS Special Publication 420. Washington, D.C.: National Bureau of Standards. str. 238–244.
 • Secula, Erik M. (7. oktober 2014). »Redefining the Kilogram, The Past«. Nist.gov. Pridobljeno 22. avgusta 2017.
 • Draft Resolution A "On the revision of the International System of units (SI)" to be submitted to the CGPM at its 26th meeting (2018) (PDF), arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 29. aprila 2018, pridobljeno 1. februarja 2019
 • »Motite se, če ste mislili da en kilogram tehta 1 kg (in definicija se bo spremenila)«. 15. november 2018.
 • McKenzie, A. E. E. (1961). Magnetizem in elektrika. Cambridge University Press. str. 322.
 • »Enote in simboli za elektrotehnike«. Institution of Engineering and Technology. 1996. str. 8–11. Pridobljeno 19. avgusta 2013.
 • 15,0 15,1 Thompson, Ambler; Taylor, Barry N. (2008). Guide for the Use of the International System of Units (SI) (Special publication 811) (PDF). Gaithersburg, MD: Narodni urad za standarde in tehnologijo.
 • Rowlett, Russ (14. julij 2004). »Kako uporabljati okrajšave in simbole«. University of North Carolina. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 28. septembra 2013. Pridobljeno 11. decembra 2013.
 • »SI Conventions«. National Physical Laboratory. Pridobljeno 11. decembra 2013.
 • Thompson, A. (Julij 2008). »NIST Guide to SI Units – Rules and Style Conventions«. Narodni urad za standarde in tehnologijo. Pridobljeno 29. decembra 2009.
 • »Interpretation of the International System of Units (the Metric System of Measurement) for the United States« (PDF). Federal Register. Zv. 73, št. 96. 9. maj 2008. str. 28432–28433. FR Doc number E8-11058. Pridobljeno 28. oktobra 2009.
 • »Period or Comma? Decimal Styles over Time and Place« (PDF). Science Editor. Zv. 31, št. 2. Marec–april 2008. str. 42. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 28. februarja 2013. Pridobljeno 19. maja 2012.
 • »ISO 80000-1:2009(en) kvantities and Units—Past 1:General«. International Organization for Standardization. 2009. Pridobljeno 22. avgusta 2013.
 • »Mednarodni slovar metrologije (VIM)«.
 • »1.16« (PDF). International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) (3. izd.). International Bureau of Weights and Measures (BIPM): Joint Committee for Guides in Metrology. 2012. Pridobljeno 28. marca 2015.
 • S. V. Gupta, Units of Measurement: Past, Present and Future. International System of Units, p. 16, Springer, 2009. ISBN 3642007384.
 • »Avogadro Project«. National Physical Laboratory. Pridobljeno 19. avgusta 2010.
 • »What is a mise en pratique?«. International Bureau of Weights and Measures. Pridobljeno 10. novembra 2012.
 • »Recommendations of the Consultative Committee for Mass and Related kvantities to the International Committee for Weights and Measures« (PDF). 12th Meeting of the CCM. Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 26. marec 2010. Pridobljeno 27. junija 2012.
 • »Recommendations of the Consultative Committee for Amount of Substance – Metrology in Chemistry to the International Committee for Weights and Measures« (PDF). 16th Meeting of the CCQM. Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 15.–16. april 2010. Pridobljeno 27. junija 2012.
 • »Recommendations of the Consultative Committee for Thermometry to the International Committee for Weights and Measures« (PDF). 25th Meeting of the CCT. Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 6.–7. maj 2010. Pridobljeno 27. junija 2012.
 • str. 221 - McGreevy
 • Foster, Marcus P. (2009), »Disambiguating the SI notation would guarantee its correct parsing« (PDF), Proceedings of the Royal Society A, 465 (2104): 1227–1229, doi:10.1098/rspa.2008.0343.
 • »Redefining the kilogram«. UK National Physical Laboratory. Pridobljeno 30. novembra 2014.
 • Wood, B. (3.–4. november 2014). »Poročilo srečanja delovne skupine CODATA za fundamentalne konstante« (PDF). str. 7. Direktor BIPM Martin Milton je na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če ... bi CIPM ali CGPM glasovala proti predlogu, da se postopek redefinicije SI nadaljuje, odgovoril, da bo, ko enkrat do tega pride, odločitev za nadaljevanje samoumevna.
 • »CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014 – Summary«. Zenodo. 2015. doi:10.5281/zenodo.22827. Zaradi občutnega napredka, ki je bil dosežen tako eksperimentalno kot v teoriji od sklepa 31. decembra 2010 za prilagoditev CODATA 2010, so bile leta 2014 priporočene negotovosti za h, e, mvar in NA sedaj že na ravni, ki je potrebna za sprejetje revidiranega SI na 26. CGPM jeseni 2018. Formalni časovni načrt za ponovno opredelitev vključuje posebno prilagoditev temeljnih konstant CODATA z zaključnim datumom za nove podatke 1. julija 2017, da se lahko določijo ekzaktne številčne vrednosti h, e, {mvar in NA, ki bo uporabljen za definiranje novega SI. Druga prilagoditev CODATA z zaključnim datumom 1. julija 2018 bo izvedena tako, da bo na voljo 26. decembra CGPM popoln nabor priporočenih vrednosti, skladnih z novim SI.
 • 35,0 35,1 »Amtliche Maßeinheiten in Europa 1842« [Official units of measure in Europe 1842] (v nemščini). Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 30. novembra 2009. Pridobljeno 26. marca 2011 Text version of Malaisé's book: {{navedi splet}}: Vzdrževanje CS1: postscript (povezava)Malaisé, Ferdinand von (1842). Theoretisch-practischer Unterricht im Rechnen [Theoretical and practical instruction in arithmetic] (v nemščini). München. str. 307–322. Pridobljeno 7. januarja 2013.
 • »The name 'kilogram'«. International Bureau of Weights and Measures. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 14. maja 2011. Pridobljeno 25. julija 2006.
 • 37,0 37,1 37,2 Alder, Ken (2002). The Measure of all Things—The Seven-Year-Odyssey that Transformed the World. London: Abacus. ISBN 978-0-349-11507-8.
 • kvinn, Terry (2012). From artefacts to atoms: the BIPM and the search for ultimate measurement standards. Oxford University Press. str. xxvii. ISBN 978-0-19-530786-3. he [Wilkins] proposed essentially what became ... the French decimal metric system
 • Wilkins, John (1668). »VII«. An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language. The Royal Society. str. 190–194.

  »Reproduction (33 MB)« (PDF). Pridobljeno 6. marca 2011.; »Transcription« (PDF). Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 20. marca 2012. Pridobljeno 6. marca 2011.
 • Tavernor, Robert (2007). Smoot's Ear: The Measure of Humanity. Yale University Press. ISBN 978-0-300-12492-7.
 • 41,0 41,1 »Brief history of the SI«. International Bureau of Weights and Measures. Pridobljeno 12. novembra 2012.
 • 42,0 42,1 Tunbridge, Paul (1992). Lord Kelvin, His Influence on Electrical Measurements and Units. Peter Pereginus Ltd. str. 42–46. ISBN 978-0-86341-237-0.
 • Everett, ur. (1874). »First Report of the Committee for the Selection and Nomenclature of Dynamical and Electrical Units«. Report on the Forty-third Meeting of the British Association for the Advancement of Science Held at Bradford in September 1873: 222–225. Pridobljeno 28. avgusta 2013. Special names, if short and suitable, would ... be better than the provisional designation 'C.G.S. unit of ...'.
 • 44,0 44,1 Page, ur. (20. maj 1975). The International Bureau of Weights and Measures 1875–1975: NBS Special Publication 420. Washington, D.C.: National Bureau of Standards. str. 12.
 • 45,0 45,1 Maxwell, J. C. (1873). A treatise on electricity and magnetism. Zv. 2. Oxford: Clarendon Press. str. 242–245. Pridobljeno 12. maja 2011.
 • Bigourdan, Guillaume (2012) [1901]. Le Système Métrikve Des Poids Et Mesures: Son Établissement Et Sa Propagation Graduelle, Avec L'histoire Des Opérations kvi Ont Servi À Déterminer Le Mètre Et Le Kilogramme (facsimile edition) [The Metric System of Weights and Measures: Its Establishment and its Successive Introduction, with the History of the Operations Used to Determine the Metre and the Kilogram] (v francoščini). Ulan Press. str. 176. ASIN B009JT8UZU.
 • »The Foundation of the Metric System in France in the 1790s: The importance of Etienne Lenoir's platinum measuring instruments«. Platinum Metals Rev. Zv. 44, št. 3. 2000. str. 125–134. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 29. oktobra 2013. Pridobljeno 18. junija 2013.
 • »The intensity of the Earth's magnetic force reduced to absolute measurement« (PDF). {{navedi revijo}}: Sklic magazine potrebuje|magazine= (pomoč)
 • »Foundations of the international system of units (SI)« (PDF). Physics Teacher. 1981. str. 597.[mrtva povezava]
 • »The Metre Convention«. Bureau International des Poids et Mesures. Pridobljeno 1. oktobra 2012.
 • McGreevy, Thomas (1997). Cunningham (ur.). The Basis of Measurement: Volume 2 – Metrication and Current Practice. Pitcon Publishing (Chippenham) Ltd. str. 222–224. ISBN 978-0-948251-84-9.
 • Fenna, Donald (2002). Weights, Measures and Units. Oxford University Press. International unit. ISBN 978-0-19-860522-5.
 • »Historical figures: Giovanni Giorgi«. International Electrotechnical Commission. 2011. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 15. maja 2011. Pridobljeno 5. aprila 2011.
 • »Die gesetzlichen Einheiten in Deutschland« [List of units of measure in Germany] (PDF) (v nemščini). Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). str. 6. Pridobljeno 13. novembra 2012.
 • »Porous materials: Permeability« (PDF). Module Descriptor, Material Science, Materials 3. Materials Science and Engineering, Division of Engineering, The University of Edinburgh. 2001. str. 3. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 2. junija 2013. Pridobljeno 13. novembra 2012.
 • »BIPM - Resolution 6 of the 9th CGPM«. Bipm.org. 1948. Pridobljeno 22. avgusta 2017.
 • »Resolution 7 of the 9th meeting of the CGPM (1948): Writing and printing of unit symbols and of numbers«. International Bureau of Weights and Measures. Pridobljeno 6. novembra 2012.
 • »BIPM - Resolution 12 of the 11th CGPM«. Bipm.org. Pridobljeno 22. avgusta 2017.
 • Zgodovina
  Pridobljeno iz »https:https://www.duhoctrunghoa.com/wiki/index.php?lang=sl&q=Mednarodni_sistem_enot&oldid=6091431«
  🔥 Top keywords: Glavna stranFacebookPosebno:IskanjeCarles PuigdemontLetni časiJesenPosebno:ZadnjeSpremembeSlovenijaGorski KarabahKategorija:Slovenski priimkiZodiakLjubljanaSulejman I.ArmenijaYouTubePadska nižinaSeznam mednarodnih klicnih kodEric George William Wade HarrisonLudvik XIV. FrancoskiAzerbajdžanEnakonočjeJožef StefanMeta PlatformsFrance PrešerenRadiotelevizija SlovenijaDobruška vasRimske številkeTV dober danRomunija