ویکی‌پدیا

این صفحه اسا هیچ بنویشته‌یی ندانّه.شما بتونّی دیگه صفحه‌ئون دله این صفحه ره چرخه‌تو هاکنین،سیاهه‌ئون ره چرخه‌تو هاکردن،یا این صفحه ره دَچینین.

Minecraft other languages: